Yêu cầu đặt ra:

  • Phần mềm có khả năng quản lý online
  • In nhanh chóng các hóa đơn thanh toán
  • Quản lý nhân viên theo ca

Giải pháp triển khai:

  • Máy bán hàng android
  • Phần mềm tính tiền Ocha
Trung Nguyên E Coffee - longhaidigi.com
Trung Nguyên E-Coffee - longhaidigi.com
Trung Nguyên E-Coffee - longhaidigi.com
Trung Nguyên E-Coffee - longhaidigi.com