Yêu cầu đặt ra:

  • Phần mềm có khả năng quản lý online
  • Quản lý tiền mặt trong quán
  • Quản lý thu chi và doanh số bán hàng

Giải pháp triển khai:

  • Máy bán hàng Ocha
  • Phần mềm quản lý Ocha
  • Két đựng tiền
Trà sữa Dikatea - longhaidigi.com
Trà sữa Dikatea - longhaidigi.com
Trà sữa Dikatea