Yêu cầu đặt ra:

  • Phần mềm có khả năng quản lý online
  • Phần mềm phải quản lý được nhân viên
  • Có chức năng bán thực đơn theo combo

Giải pháp triển khai:

  • Máy tính tiền Ocha
  • Phần mềm tính tiền Ocha
Phố Bia - Lost in HongKong - longhaidigi.com
Phố Bia - Lost in HongKong - longhaidigi.com
Phố Bia - Lost in HongKong - longhaidigi.com
Phố Bia - Lost in HongKong - longhaidigi.com