Yêu cầu đặt ra:

  • Yêu cầu chức năng bill bar/bếp
  • Quản lý nhân viên phục vụ
  • Quản lý tổng hợp online

Giải pháp triển khai:

  • Máy in bill bar/bếp
  • Phần mềm tính tiền Ocha
  • Máy tính tiền Ocha
Q Lounge Beer - Long Hải Digi
Q Lounge Beer - longhaidigi.com
Q Lounge Beer - longhaidigi.com
Q Lounge Beer - longhaidigi.com