Yêu cầu đặt ra:

  • Quản lý tốt nhân viên và thu chi
  • Phần mềm có khả năng quản lý online
  • Quản lý chi tiết sản phẩm

Giải pháp triển khai:

  • Máy tính tiền Ochal
  • Phần mềm tính tiền Ocha
Ẩm thực Gold - longhaidigi.com
Ẩm thực Gold - longhaidigi.com
Ẩm thực Gold - longhaidigi.com